ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภิกขุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภิกขุ*, -ภิกขุ-

ภิกขุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภิกขุ (n.) Buddhist monk Syn. ภิกษุ Ops. ภิกขุนี, ภิกษุณี
ภิกขุนี (n.) female Buddhist monk See also: Buddhist nun Syn. ภิกษุณี Ops. ภิกขุ, ภิกษุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภิกขุ
Back to top