ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาษาคำติดต่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาษาคำติดต่อ*, -ภาษาคำติดต่อ-

ภาษาคำติดต่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาษาคำติดต่อ (n.) agglutinative language

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาษาคำติดต่อ
Back to top