ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาวะวิกฤติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาวะวิกฤติ*, -ภาวะวิกฤติ-

ภาวะวิกฤติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาวะวิกฤติ (n.) crisis
English-Thai: HOPE Dictionary
divide(ดิไวดฺ') {divided,dividing,divides} vt.,vi. แบ่ง,แบ่งแยก,แตกกิ่งก้านสาขา,หาร n. ทางแยก,การแบ่งสรรปันส่วน,เส้นแบ่งเขต,ภาวะวิกฤติ, Syn. separate,part
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Open accessการเข้าถึงแบบเสรีในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ห้องสมุดทั่วโลกโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนา ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการบอกรับวารสารวิชาการที่มีราคาสูง เนื่องจากแนวโน้มราคาวารสารวิชาการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการกำหนดนโยบาย และมาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้แบบเปิด (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของวารสารวิชาการนั่นเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That crisis resolved, but--ภาวะวิกฤตินั่นได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่--
The leading minds of this world will be at that conference tomorrow, working on the crisis that we are facing with our planet.พวกมันสมองชั้นนำของโลก จะมาในการประชุมพรุ่งนี้ การทำงานในภาวะวิกฤติ
There's a crisis. The whole law firm is freaking out.เกิดภาวะวิกฤติของ บริษัทกฎหมายทั้งหมด
Another 2 remain in critical condition.อีก 2 ราย ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ
Don't mess with this guy's identity, all right?[ในที่สุดก็ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ] [ในที่สุดก็ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ] พี่ครับ ผมว่าพี่น่าจะใส่อะไรสักอย่างลงไปนะ.
The army can't know whether you will be brave or cowardly in crisis.กองทัพไม่อาจรู้ได้ว่าคุณจะเป็นคนกล้า หรือพวกตาขาวในภาวะวิกฤติ
Now what is the one entity with the only real ability to make and the motive to use this recording?ทันทีในภาวะวิกฤติของเราตอนนี้ ตอนนี้องกรค์เดียวที่มีความสามารถที่แท้จริงเท่านั้น และแรงจูงใจที่จะใช้คลิปนี้
We've got maybe two minutes before this goes critical.เรามี 2 นาที ก่อนมันจะเข้าภาวะวิกฤติ
All systems critical. Fluid loss.ทุกระบบอยู่ในสภาวะวิกฤติ
Oxygen main left hemisphere, critical levels.ออกซิเจนต่ำ สมองด้านซ้าย อยู่ในภาวะวิกฤติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาวะวิกฤติ
Back to top