ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาวะฉุกเฉิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาวะฉุกเฉิน*, -ภาวะฉุกเฉิน-

ภาวะฉุกเฉิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาวะฉุกเฉิน (n.) emergency
English-Thai: HOPE Dictionary
conjuncture(คอนจังคฺ'เชอะ) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,เหตุการณ์ทั้งหลายรวมกัน,ภาวะฉุกเฉิน, See also: conjunctural adj. ดูconjuncture, Syn. concatenation,juncture,connection
emergency(อิเมอ'เจินซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,ภาวะปัจจุบันทันด่วน, Syn. strait
exigence(เอค'ซิเจินซฺ,-ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,ความต้องการ,ความจำเป็น,เรื่องด่วน,เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity
exigency(เอค'ซิเจินซฺ,-ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,ความต้องการ,ความจำเป็น,เรื่องด่วน,เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ,ความเร่งเร้า,ความเร่าร้อน,ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน,urgencies ความรีบด่วน,เรื่องรีบด่วน
English-Thai: Nontri Dictionary
crisis(n) วิกฤติกาล,ภาวะฉุกเฉิน,ภาวะล่อแหลม
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน,ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,เหตุปัจจุบันทันด่วน
urgency(n) ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emergencyภาวะฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just received an update as the governor has declared a state of emergency for Paulding County, including the towns of Marion, Fayetteville, and Carthage.เพิ่งได้รับข่าวล่าสุด ที่ผู้ว่าการรัฐประกาศ ภาวะฉุกเฉิน สำหรับเขตปกครองพาวดิ้ง รวมไปถึงเมือง เมเรียน แฟทเทอร์วิลล์ และคาเธจ
I also have visual confirmation here.ภาวะฉุกเฉินถูกประกาศไปเมื่อสามนาทีที่แล้ว ยืนยันสภาพจากการมองเห็น
Emergency deployment!ภาวะฉุกเฉินเตรียมพร้อม!
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง!
This is an emergency protocol, 90206.นี่เป็นสัญญาณภาวะฉุกเฉิน 90206
Danger! Danger! Danger!อันตราย อันตราย อันตราย ยานลำเลียงอยู่ในภาวะฉุกเฉิน
The hell she is. I ordered a state of emergency an hour ago.ก็ต้องอยู่แล้ว ผมประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อชั่วโมงที่แล้ว
The recent crisis in South Korea occurred as the result of an error...ากภาวะฉุกเฉินที่เกิดเมื่อเร็วๆ นี้ ในเกาหลี เป็นความผลจากการผิดพลาด...
Ultimately, the virus was not discovered and we conclude that the cause of the crisis...ท้ายที่สุดเราไม่พบไวรัส และพวกเราก็ลงความเห็นว่าภาวะฉุกเฉิน...
I know that GyehRu is in an emergency right now.ข้ารู้ว่าเครูตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินตอนนี้
Will Be Coordinating Fairview's Emergency Responseจะรับหน้าที่ประสานงานด้านภาวะฉุกเฉิน
Well I help him out once and awhile when he's in a pinch.ดีหล่ะ ฉัน ช่วยเขา ทันที และ เขา ก็อยู่ในภาวะฉุกเฉิน
This is a national security emergency.นี่เป็นภาวะฉุกเฉินระดับชาติ
No more dumping in the lake. I hereby declare a state of emergency.ห้ามทิ้งขยะลงในทะเลสาบอีก\ และผมขอประกาศภาวะฉุกเฉิน
...cities on state of alert due to gales, rain and snow....หลายเมืองตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากพายุฝนและหิมะ
Our embassy in SangaIa just got word of an imminent coup.สถานทูตของเราใน Sangala ได้รับแจ้งภาวะฉุกเฉินเข้ามาครับ
No, wait a minute. I'm in emergency!-ไม่ เดี๋ยวนะ ฉันอยู่ในภาวะฉุกเฉิน!
It's an emergency situation.นี่เป็นภาวะฉุกเฉินแล้ว นั่นมันข้อเสนออะไรกันวะ?
I urge the international declare an emergency.ผมขอประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินระดับชาติ
Notify the Japanese government and each ministry. I am issuing Order D-17 on behalf of NERV.แจ้งต่อรัฐบาลญี่ปุ่น ขอประกาศภาวะฉุกเฉินพิเศษ D-17 ด้วยอำนาจของเนิร์ฟ
The Japanese government has now declared a state of emergency.ในตอนนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศสภาวะฉุกเฉิน
This is just temporary.นี่เป็นแค่ภาวะฉุกเฉินชั่วคราว
Declare a National State of Emergency.เพื่อประกาศภาวะฉุกเฉิน
We had to perform an emergency c-section.เราต้องทำการ เข้าสู่ภาวะฉุกเฉิน C
...details emerging now about the massive explosion that ripped through Langleyรายละเอียดของภาวะฉุกเฉินตอนนี้ เกียวกับระเบิดมหึมา ที่ฉีกแลงลี่ย์เป็นจุณ
.. and so has placed the country in a state of emergency.. และก็ได้มีสถานที่สำหรับประเทศที่ อยู่ในเขตของเหตุภาวะฉุกเฉิน
Children, this power outage is not an emergency.เด็กๆ ไฟดับครั้งนี้ ไม่ใช่สภาวะฉุกเฉิน
He is armed and dangerous, and for those reasons, I'm declaring a state of emergency.เขามีอาวุธและเป็นบุคคนอันตราย เเละด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผมขอประกาศสภาวะฉุกเฉิน
I'm declaring a state of emergency.ฉันขอประกาศภาวะฉุกเฉิน
Switching to emergency override.ปรับสวิตช์ไปที่ ยกเลิกสภาวะฉุกเฉิน
All branches of the military are on system-wide security alert.ทุกหน่วยทั้งหมดของทหาร จะเข้าสู่ภาวะฉุกเฉิน
Judge Turnball has declared a state of emergency and granted the mayor's office additional powers.ผู้พิพากษาเทิร์นบอลประกาศสภาวะฉุกเฉิน ทำให้นายกเทศมนตรีมีอำนาจมากขึ้น
Where's Emergency Response?ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอยู่ไหนแล้ว
And get a line to Downing Street, and to Box Emergency Command.ติดต่อไปยังถนนดาวนิ่ง จัดการภาวะฉุกเฉิน
We're going to have to stand down our Emergency Services.เราจะรองรับ การใช้มาตราการ ตอบสนองภาวะฉุกเฉินก่อน
Emergency circuits.ระบบตอบสนอง ภาวะฉุกเฉิน
The Greek government is declaring a State of Emergency.รัฐบาลกรีกประกาศภาวะฉุกเฉินครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาวะฉุกเฉิน
Back to top