ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาวะจิตสงบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาวะจิตสงบ*, -ภาวะจิตสงบ-

ภาวะจิตสงบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาวะจิตสงบ (n.) meditative absorption See also: one-pointed meditation, contemplation Syn. สมาธิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาวะจิตสงบ
Back to top