ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภายหลังที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภายหลังที่*, -ภายหลังที่-

ภายหลังที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภายหลังที่ (adv.) after Ops. ก่อนที่, ก่อนหน้าที่
English-Thai: HOPE Dictionary
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To see the sad ruin of the great ship, sitting here... where she landed at 2:30 in the morning of April 15, 1912... after her long fall... from the world above.ที่เห็นซากเรือที่ยิ่งใหญ่แอ้งแม้งอยู่ ซึ่งจมลงตี 2 ครึ่ง วันที่ 15 เมษายน 1912 ภายหลังที่อับปาง
I wonder who he takes after, such a bad temper.ฉันกำลังคิดว่าเขาจะเอาใครภายหลังที่ว่าอารมณ์ที่ไม่ดีเช่นนั้น
So, after he was attacked, he was somehow immobilized?ดังนั้นภายหลังที่เขาถูกทำร้าย เขาจึงมีอาการเคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้
So, have you talked to Hannah since you got back?แล้วคุณได้คุยกับฮาน่าบ้างไหม ภายหลังที่คุณกลับมาแล้ว?
Doing this will cause you big problems Then later on you're going to be like "I'm sorry" and "I apologize"ทำเช่นนี้จะทำให้คุณมีปัญหาใหญ่ \ แล้วภายหลังที่คุณกำลังจะได้รับเช่น "ฉันขอโทษ" และ "ฉันขอโทษ"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภายหลังที่
Back to top