ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาคใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาคใหญ่*, -ภาคใหญ่-

ภาคใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาคใหญ่ (n.) macro See also: large scale, overall Ops. จุลภาค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาคใหญ่
Back to top