ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาคเสธ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาคเสธ*, -ภาคเสธ-

ภาคเสธ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาคเสธ (adv.) hesitantly See also: reservedly
ภาคเสธ (v.) half resist and half yield See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement
ภาคเสธ (adv.) (reply) with many reservations See also: of two minds, (accept) with conditions, (accept) conditionally
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pleading in the alternativeคำให้การภาคเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาคเสธ
Back to top