ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาควิชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาควิชา*, -ภาควิชา-

ภาควิชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาควิชา (n.) department Syn. สาขาวิชา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since when does the cosmology department honor my lectures?ภาควิชาจักรวาลให้เกียรติ ฟังบรรยายของผมตั้งแต่เมื่อไหร่?
If we land this kid, we can buy 100 dead pigs and make everybody happy.ภาควิชาชีวฯผ่าซากหมูตัวเดียวมา10 ปีแล้ว ถ้าเราได้ตัวเด็กคนนี้ เราซื้อซากหมู 100 ตัวยังได้
The history department promised me you would have it today.ภาควิชาประวัติศาสตร์สัญญากับฉันว่าคุณจะเอามันมาวันนี้
Earth and Space Sciences UCLA.ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ยูซีแอลเอ
And for the History Department.- เพื่อภาควิชาประวัติศาสตร์
Hi, I'm Choi Su-wan, a Junior majoring in English.สวัสดีค่ะ ฉันชื่อชอยซูวาน รุ่นน้องภาควิชาภาษาอังกฤษ
Oh, no, sir. We're environmental-Study majors from U.C. Boulder-Just working on a paper.โอ ไม่ ท่าน เราคือนักศึกษาภาควิชาสิ่งแวดล้อมจาก ม.บาวเดอร์ มาทำงานวิจัย
I think it was the girl in French Department.รู้สึกว่าเป็นเด็กผู้หญิงภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
Why do you think we are in English Department for?ไม่งั้นจะเรียนภาควิชาภาษาอังกฤษทำไมกัน?
HAS AN ELECTROACOUSTIC MUSIC PROGRAM.มี ภาควิชาดนตรี กับ อีเล็กโทรนิก อคูสติก
But I read in your brochure that faculty members get a 50% discount, so for your Art Department, how would you like to hire an award-winning children's book illustrator who is great with kids and has a face you can't say no to?แต่ฉันอ่านในใบปลิวว่า ถ้าเป็นบุคคลากรของสถาบันจะได้ส่วนลด50% งั้นที่ภาควิชาศิลปะของคุณ
Unfortunately, our Art Department is fully staffed.ที่เข้ากับเด็กได้ดีและมีใบหน้าที่คุณปฏิเสทไม่ได้ คือจริงๆแล้ว ทางภาควิชาของเราเต็มทุกตำแหน่งแล้ว
I want to offer you the school's Arts Administrator position.ฉันเสนอให้เธอเป็น ผู้บริหารภาควิชาศิลปะ
Before I became chair of biochemistry at Harvard, which was after Oxford and M.I.T.,ไม่เลย ก่อนที่พ่อจะไปเป็นหัวหน้า ภาควิชาชีวเคมีที่ฮาวาร์ด ซึ่งเป็นต่อทีหลังจาก อ็อกฟอร์ดแล้วก็ เอ็ม ไอ ที
I work for an ad department.ฉันทำงานให้กับ\ภาควิชางานโฆษณา
I'm Dr. Cooper from the Physics Department.ผม ดร.คูเปอรื จากภาควิชาฟิสิกศ์ครับ
Dr. Brent avedon was the head of psychology at the Fairview health center.ดร.เบรนท์ เอฟดอน เป็นหัวหน้าภาควิชาจิตเวช ของศูนย์สุขภาพแฟร์วิว
You know, they can set up a new cardio unit with a...แบบว่า คุณจะตั้งภาควิชาหัวใจเลยก็ได้
Of the spanish department?ที่ภาควิชาภาษาสเปนงั้นเหรอ?
Dr. Randall from the geology department only man who's happy when they take his work for granite.ดร.แรนดอลจากภาควิชาธรณีวิทยา
No, she's a research fellow for some department of physics.- ไม่ เธอเป็นนักวิจัยภาควิชาฟิสิกส์
So isobel was officially employed by the anthropology departmentอิสโซเบลถูกจ้างโดย ภาควิชามานุษยวิทยา
By the way, next time you walk someone to your fake lair, don't pass the theater department...อย่าพาเขาเดินผ่านภาควิชาการละครล่ะ
Garrity...ที่ภาควิชาการละครพอจะมี
If I'm keeping track right, we should be done.ฉันจะเอาพวกมันไปคืนที่ภาควิชาล่ะนะ
It's only made of 100,000 atoms, which is very little matter.ของภาควิชาฟิสิกส์ที่ เทคเนียน ในอิสราเอล
It's Feline AIDS Awareness Day, folks, so let's whip it in the keister. ♪ Dean, dean, dean, dean, dean, dean ♪ดังนั้นเราไปหวดก้นมันหน่อยดีกว่า พวกเรา ภาควิชาการดนตรีของกรีนเดล เป็น "บาโรก" เสียงแฟลต
The Anthropology final.การสอบปลายภาควิชามานุษยวิทยา
Well, every english department has one--อืม ดี,ทุกภาควิชาภาษาอังกฤษมีหนึ่ง..
The goal is not to change your subjects, but for the subjects to change the photographer.เป้าหมายหลักคือไม่มีการเปลี่ยนวิชาของคุณ. แต่ทางภาควิชาอาจมีการเปลี่ยนช่างภาพ.
But... this is the head of the department.นี่มันหัวหน้าภาควิชา
I just stopped by 'cause the psych department moved their conference to Friday.ฉันแค่แวะมาบอกว่า ภาควิชาจิตวิทยา ย้ายเวลาประชุม ไปเป็นวันศุกร์
What are we doing here? Tobias fell is the head of the history department.โทไบอัส เฟลเป็นหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
Mr. Fell seems to have been detained, so the history department's very own Mr. Saltzman has agreed to fill in.คุณเฟล ดูเหมือนจะมาช้า ดังนั้น คุณซอล์ทแมน จากภาควิชาประวัติศาสตร์ ยินดีที่จะทำหน้าที่แทนค่ะ
Oh, there's-there's an opening in the History department.ก็ ภาควิชาประวัติศาสตร์กำลังจะเปิด
I, uh, I cheated on my math midterm.ครูโกงข้อสอบกลางภาควิชาเลข
We don't have any human toys, but thanks to MU's biology department, we found a close second,เราไม่ได้มีของเล่นของมนุษย์ใด ๆ แต่ต้องขอบคุณภาควิชาชีววิทยา MU ของ ที่เราพบเป็นครั้งที่สองใกล้ชิด
Head of the Humanities Department's gonna be there,หัวหน้าภาควิชามนุษย์ศาสตร์ จะรอเราอยู่นี่นั่น
I'm calling from the history department of Oxford's Merton College regarding your inquiry into a Mr. Ichabod Crane.ดิฉันโทรมาจากภาควิชาประวัติศาตร์ ของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เกี่ยวกับการสืบสวนเรื่องของคุณ อิคาบ็อด เครน
Now, it says here you were a bit of a prodigy in the maths department.เอกสารบอกว่าคุณเป็นอัจฉริยะ.. ...ในภาควิชาคณิตศาสตร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาควิชา
Back to top