ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภัยสังคม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภัยสังคม*, -ภัยสังคม-

ภัยสังคม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภัยสังคม (n.) social danger See also: social harm
ภัยสังคม (n.) social danger See also: social harm
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Disease-ridden degenerates. They had to go.ภัยสังคมทั้งหลาย ต้องหมดไป.
Look, it says I'm a "danger to society."ดูสิ เขาเขียนว่าฉันเป็น "ภัยสังคม"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภัยสังคม
Back to top