ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภมร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภมร*, -ภมร-

ภมร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภมร (n.) bee Syn. แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ภุมระ, ภมริน, ภระมร
ภมริน (n.) bee Syn. แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ภุมระ, ภมร, ภระมร
ภมร (n.) queen bee See also: female bees Syn. ผึ้งตัวเมีย, ภุมรี
English-Thai: Nontri Dictionary
drone(n) ภมร,ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินบังคับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภมร
Back to top