ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดฉอดๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดฉอดๆ*, -พูดฉอดๆ-

พูดฉอดๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดฉอดๆ (adv.) talkatively See also: ceaselessly, chatter away, prattle, babble, on and on, at great length Syn. ฉอด ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
twitter(n) การส่งเสียงจ้อกแจ้ก,การพูดฉอดๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดฉอดๆ
Back to top