ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดคั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดคั่น*, -พูดคั่น-

พูดคั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดคั่น (v.) interrupt See also: break into Syn. พูดขัดจังหวะ, พูดสอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mark, you gotta fill.มาร์ค คุณต้องพูดคั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดคั่น
Back to top