ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดขัดจังหวะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดขัดจังหวะ*, -พูดขัดจังหวะ-

พูดขัดจังหวะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดขัดจังหวะ (v.) interrupt See also: break into Syn. พูดคั่น, พูดสอด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
butt in (phrv.) พูดขัดจังหวะ
punctuate with (phrv.) พูดขัดจังหวะ See also: พูดแทรก
Now what? (idm.) ใช้กล่าวเมื่อรำคาญคนที่พูดขัดจังหวะหรือทำให้รำคาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't bog down in detail, Walt.อย่าพูดขัดจังหวะตอนที่ฉันชี้เเจงรายละเอียด วอลท์
I don't understand why policemen or firemen don't get interrupted.ข้าไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจ หรือนักดับเพลิงถึงไม่เคยถูกพูดขัดจังหวะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดขัดจังหวะ
Back to top