ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พุทธรักษา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พุทธรักษา*, -พุทธรักษา-

พุทธรักษา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พุทธรักษา (n.) Canna indica Linn. See also: Canna lilly, Indian shot Syn. ต้นพุทธรักษา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พุทธรักษา
Back to top