ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พื้นราบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พื้นราบ*, -พื้นราบ-

พื้นราบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พื้นราบ (n.) plain See also: flat Syn. พื้นที่ราบ Ops. เนิน
English-Thai: HOPE Dictionary
altazimuth(แอลแทซ' ซิมีธ) n. เครื่องมือวัดเส้นแวงพื้นราบ
campagna(แคมพาน'ยะ) n. บริเวณพื้นราบ
dextrorotation(เดคซโทรโรเท'เชิน) adj. การหันแสงไปทางขวาของพื้นราบแห่งขั้ว
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
plane(เพลน) n. พื้นราบ,หน้าราบ,แนวราบ,เครื่องบิน,กบ,กบไสไม้,ไม้ปาดปูน adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทำให้เรียบ
stage(สเทจฺ) n. เวที,เวทีละคร,ศิลปะละคร,ร้าน,แท่น,รถม้าโดยสาร,ระยะการเจริญเติบโต,ตอน,ระยะ,สมัย,ช่วง,โป๊ะ,ท่าเรือพื้นราบ,ชั้น,ขั้น,ขั้นบันได vt. แสดงละคร,นำขึ้นแสดง -Phr. (the stage อาชีพการแสดงละคร)
uniplamar(ยูนะเพล'มะ) adj. เกี่ยวกับพื้นราบเดียว,อยู่ในพื้นราบเดียวกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
horizontal(adj) ทางเส้นขอบฟ้า,ตามแนวนอน,ตามขวาง,ตามพื้นราบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plainที่ราบ, พื้นราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peneplain พื้นเกือบราบ ผืนแผ่นดินที่เกิดการผุพังทำลายให้ภูเขากร่อน ลงๆ จนเกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อย ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นราบลุ่มน้ำ พื้นราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูง โดยการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่ แต่เมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นขอบเขตที่แสดงว่าเป็นพื้นราบในอดีตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Plain ที่ราบ, พื้นราบ ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งอาจจะราบเรียบ หรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย ๆ โดยไม่สามารถสังเกตเห็น ความแตกต่างของความสูงหรือต่ำ ของพื้นที่ราบนั้นได้อย่างเด่นชัด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plane (n.) พื้นราบ See also: ที่ราบ, แนวราบ, ผิวหน้าที่ราบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aufschnaiter should take advantage of this lowland weather to make high camp.ออฟชไนเทอร์น่าจะถือโอกาสที่สภาพ อากาศยังเป็นแบบพื้นราบ สร้างค่าย
Down here there's a big difference between the two.ตรงที่เราอยู่นี่แตกต่างจาก พื้นราบถึง 2 เท่า
But conversely, if we had evolved on a planet that, say, had 1/2g, maybe we'd be tall and thin and avatar-like -- you know, creatures and not the way we are today.ที่จะถือขึ้นน้ำหนักของเรา และบางทีในบางจุด เราต้องการจะผลักดันเพื่อให้ ได้รับการพื้นราบอยู่บนพื้นดิน
You and me, we stay here on the ground.คุณกับผม อยู่พื้นราบ
We can take 'em on flat ground.เราสามารถใช้ 'em บนพื้นราบ เราจำต้องได้รับ
We take 'em on flat ground.บนพื้นราบ เราใช้มันแบน
And walk across the flat fields.เเล้วผมก็ลงมายืนบนพื้นราบ ตอนที่ผมมองกลับไปจากระยะตรงนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พื้นราบ
Back to top