ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิฆเนศวร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิฆเนศวร*, -พิฆเนศวร-

พิฆเนศวร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิฆเนศวร (n.) the God of wisdom and difficulty Syn. วิฆเนศ, พิฆเนศ, วิฆเนศวร
พิฆเนศวร (n.) elephant - headed god See also: son of Siva Syn. คเณศ, วิฆเนศ, วิฆเนศวร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิฆเนศวร
Back to top