ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิฆเนศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิฆเนศ*, -พิฆเนศ-

พิฆเนศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิฆเนศ (n.) elephant - headed god See also: son of Siva Syn. พิฆเนศวร, คเณศ, วิฆเนศ, วิฆเนศวร
พิฆเนศวร (n.) the God of wisdom and difficulty Syn. วิฆเนศ, พิฆเนศ, วิฆเนศวร
พิฆเนศวร (n.) elephant - headed god See also: son of Siva Syn. คเณศ, วิฆเนศ, วิฆเนศวร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ganesh, the elephant headed, risking his life to defend the honor of his mother, Parvati.พิฆเนศที่มีหัวเป็นช้าง เสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อปกป้องเกียรติของมารดา พระนางปารวตี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิฆเนศ
Back to top