ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พาลเกเร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พาลเกเร*, -พาลเกเร-

พาลเกเร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาลเกเร (v.) bully See also: intimidate Syn. เกะกะเกเร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delinquentพาลเกเร [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He degrades and bullies me without any reason.เขาทำให้ฉันขายหน้าและพาลเกเรอย่างไม่มีเหตุผล
Well, they're intimidated 'cause you're smarter, and they know it.พวกเขาพาลเกเร เพราะเธอฉลาดกว่า และพวกเราก็รับรู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พาลเกเร
Back to top