ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พารามิเตอร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พารามิเตอร์*, -พารามิเตอร์-

พารามิเตอร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พารามิเตอร์ (n.) parameter
English-Thai: HOPE Dictionary
parameterพารามิเตอร์ตัวแปรเสริมหมายถึง ค่า ซึ่งอาจจะเป็นจำนวนเลข หรือตัวอักขระ ที่ใช้ในการสร้างสมการหรือคำสั่ง (statement) ข้อความที่จะเห็นบนจอภาพบ่อย ๆ เช่น "parameter missing" หมายความว่า ใส่ข้อความไม่ครบ เช่น ให้ย้ายแฟ้มข้อมูล A แต่ไม่บอกว่าย้ายไปที่หน่วยบันทึกใด (เช่น จะให้ไปที่ a : หรือ b:)
pif(พิฟ) ย่อมาจาก program information file เป็นแฟ้มข้อมูลประเภทหนึ่งในระบบวินโดว์สำหรับใช้กำหนดพารามิเตอร์ (ตัวแปรเสริม) ของโปรแกรมในระบบดอส ใช้เป็นนามสกุล (file type) ว่า .pif
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shape parameterพารามิเตอร์บ่งรูปร่าง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
parameter๑. พารามิเตอร์๒. ตัวแปรเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parameter พารามิเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So we know the parameters.เพื่อให้เรารู้พารามิเตอร์
The atmospheric pressure at the center is 950hPa, the maximum wind speed near the center is 40 meters, and within the parameters 110 kilometers southeast and... 70 kilometers northwest...ความกดอากาศที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ 950hPa ความแรงลม ใกล้จุดศูนย์กลางที่ 40 เมตร และพารามิเตอร์ 110 กิโลเมตร ตะวันออกเฉียงใต้
These are nonparametric statistical overviews, cross-spectrum correlations.มันมีข้อมูลสถิติไร้พารามิเตอร์เบื้องต้น, สหสัมพันธ์สเปคตรัมไขว้ นี่มัน...
In the search parameters,enter the hash symbol, then two-seven-five,three-one-nine, forward slash,Delta,X-ray.ในการหาค่าพารามิเตอร์,ให้เอนเทอร์สัญลักษณ์พวกนี้. เอานะ 2-7-5,5-1-9 ตามด้วย/เดลต้า,เอ็กซ์เรย์.
Change any one of them, dial the parameters, and something will go wrong -- the planet will disappear, the sun will shut down, the DNA will come unraveled.กองกำลังเหล่านี้จะต้องมี ความตรงทางที่พวกเขาจะ สำหรับชีวิตที่เรารู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ เปลี่ยนคนใดคนหนึ่ง ของพวกเขากดพารามิเตอร์
He used a parameterized complexity, which is this...เขาใช้พารามิเตอร์ที่ซับซ้อน ซึ่งมัน...
It will involve a simple five-tier system balancing variable efficiency measurements and parametric funding models.มันจะถูกรวมในแผนการพื้นฐาน 5 ขั้นตอน ปรับดุลตัวแปรตาม สัดส่วนที่มีประสิทธิภาพ และจัดหาเงินทุนแบบพารามิเตอร์
Providing for them has brought us outside the parameters of our budget.ให้สำหรับพวกเขาได้นำเรา นอกพารามิเตอร์ของงบประมาณของเรา
Mr. Chekov, can you reconfigure the search parameters in order to compensate for this formula?นาย เชคอฟ คุณสามารถกำหนด ค่าพารามิเตอร์การค้นหา ในการสั่งซื้อเพื่อชดเชยสูตรนี้?
Sir, the parameters for Friendship 7.เซอร์พารามิเตอร์สำหรับมิตรภาพ 7

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พารามิเตอร์
Back to top