ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พะอืดพะอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พะอืดพะอม*, -พะอืดพะอม-

พะอืดพะอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พะอืดพะอม (v.) feel nauseate See also: feel sick Syn. คลื่นเหียน
พะอืดพะอม (v.) be in a difficult situation See also: be in a dilemma Syn. กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก
English-Thai: Nontri Dictionary
indigestible(adj) ย่อยไม่ได้,พะอืดพะอม,จำแนกไม่ได้,แยกไม่ได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nauseated (adj.) ซึ่งรู้สึกพะอืดพะอม See also: คลื่นเหียน, ไม่สบาย Syn. queasy, sick, sickish
sickish (adj.) ซึ่งรู้สึกพะอืดพะอม See also: คลื่นเหียน, ไม่สบาย Syn. queasy, sick
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because you're starting to freak me out.เพราะแกเริ่มทำชั้นพะอืดพะอมแล้ว
I'm not going to eat dinner. I think I'll choke.ฉันไม่อยากทานอาหารเย็น ฉันคิดว่าฉันจะรู้สึกพะอืดพะอมน่ะ
I'll be in my office, gagging.ฉันจะอยู่ในห้องทำงาน พะอืดพะอม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พะอืดพะอม
Back to top