ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พองตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พองตัว*, -พองตัว-

พองตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พองตัว (v.) swell See also: expand Syn. ขยายตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
blowfishn. ปลาที่สามารถพองตัวเองได้
inflate(อินเฟลท') vt.,vi. ขยาย,ทำให้พอง,ทำให้ลำพอง,ทำให้เงินเฟ้อ,ทำให้ราคาของสูงขึ้น,ขยายตัว,พองตัว,พองลม,สูงขึ้น., See also: inflatable adj. inflater,inflator n., Syn. expand
inflated(อินเฟล'ทิด) adj. พองตัว,ขยายตัว,ลำพอง,วางภูมิ, (คำพูด) โผงผาง,สูงขึ้นผิดปกติ, See also: inflatedness n.
inflation(อินเฟล'เชิน) n. การพองตัว,การพองลม,การขยายตัว,การลำพอง,การสูงขึ้นอย่างผิดปกติ, Syn. undue expansion
intumesce(อินทุเมส') vi. พองตัว,ขยายตัว,บวมตัว, Syn. swell,expand
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly
swell(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทำให้) บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง,ล้น,โตขึ้น,เพิ่มขึ้น,นูนขึ้น,ดังขึ้น,แรงขึ้น,คุยโว,โอ้อวด,วางมาดใหญ่โต n. การบวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ส่วนที่บวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ที่ดินที่ค่อย ๆ นูนขึ้น,เสียงที่ค่อย ๆ ดัง
swollen(สโว'เลิน) adj. ขยายใหญ่,พองตัว,บวม,โอ้อวด,คุยโว,ทะนงตัว,โอหัง., See also: swollenness n., Syn. swelling
English-Thai: Nontri Dictionary
swell(vi) โตขึ้น,บวม,ขยายตัว,โป่ง,พองตัว,คุยโว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imbibitionพองตัวขึ้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inflate (vi.) พองตัว See also: เพิ่มขึ้น, พอง, พองลม, ป่อง, ขยาย Syn. increase, blow up, bloat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And your tongue swelled up like a football.และลิ้นของคุณ พองตัวขึ้นเช่นฟุตบอล
Could be a sign of hyperinflation.จะมีสัญญานของการพองตัวมากไป
Intimidating.- ปลาปักเป้าพองตัวได้
So that the other scarier fish are scared off.มันพองตัวใหญ่ขึ้นได้ถึง 4
Don't we need propellant to inflate the bag?เราไม่ต้องทำให้ถุงลมพองตัว?
Everything's swollen.เนื้อเยื่อให้อ่อนนิ่ม ทุกอย่างได้พองตัว
Would be blind, deaf or inflatable.คงจะตาบอด เป็นใบ้ ไม่ก็พองตัวได้
The champagne and the body's own acid cause the lungs to swell, drowning her in her own fluid.แชมเปญและกรดของร่างกาย ทำให้ปอดพองตัว เธอจมน้ำที่อยู่ในร่างกายตัวเอง
Your very breath is a gift from Olympus. You have insulted powers beyond your comprehension.เจ้าลำพองตัวยิ่งกว่าความเข้าใจของเจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พองตัว
Back to top