ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พหูสูตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พหูสูตร*, -พหูสูตร-

พหูสูตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พหูสูตร (n.) knowledgeable people See also: well-informed person Syn. ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ
English-Thai: HOPE Dictionary
well-informed(เวล'อินฟอร์มดฺ') adj. รู้ข่าวดี,มีความรู้กว้างขวาง,พหูสูตร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พหูสูตร
Back to top