ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พหูสูต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พหูสูต*, -พหูสูต-

พหูสูต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พหูสูต (n.) scholar See also: learned person, well-read person Syn. ผู้รู้, ผู้รอบรู้, ปราชญ์
พหูสูต (n.) scholar See also: learned man
พหูสูต (n.) knowledgeable people See also: well-informed person Syn. ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ
English-Thai: HOPE Dictionary
well-informed(เวล'อินฟอร์มดฺ') adj. รู้ข่าวดี,มีความรู้กว้างขวาง,พหูสูต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is Kang Gun Woo some kind of universal Master Key?รู้สึกว่าคังกอนวูจะเป็นพหูสูตไปซะแล้วทำได้ทุกอย่างเลยรึไง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พหูสูต
Back to top