ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พวยน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พวยน้ำ*, -พวยน้ำ-

พวยน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พวยน้ำ (n.) column of water moving rapidly into the air

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พวยน้ำ
Back to top