ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พวกเดียวกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พวกเดียวกัน*, -พวกเดียวกัน-

พวกเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พวกเดียวกัน (n.) one of us See also: intimate friends Syn. คนกันเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
cannibal(แคน'นิเบิล) n.,adj. มนุษย์กินคน,คนกินเนื้อคน,สัตว์ที่กินสัตว์จำพวกเดียวกัน, See also: cannibalism n. ดู cannibal
homograftn. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายและปะในศัลยกรรมตกแต่งระหว่างสัตว์จำพวกเดียวกันแต่ต่างแบบของ genes (genotype), Syn. isograft,isoplastic graft
self-pollination(เซลฟฺ'พอลละเน'เชิน) n. การผสมเกสรดอกไม้ในดอกเดียวกัน หรือต้นเดียวกัน หรือจำพวกเดียวกัน.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Turning me into a freak? One of us, one of us, one of us, one of us.- พวกเดียวกัน พวกเดียวกัน
One of us! - One of us!พวกเดียวกัน พวกเดียวกัน
Boyd, what do you think will happen to us on the lunar eclipse?พวกเดียวกัน... บอยด์ นายว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา
The same people that came after her came after me too!พวกเดียวกันตามล่าเธอ แล้วตามล่าผมด้วย
Your own kind not good enough for you?พวกเดียวกันไม่ดีพอสำหรับเธอรึไง?
Guys as crazy as that could have done a lot of damage to their own before they got to us.คนบ้าเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ อาจจะฆ่าพวกเดียวกันหมด...
I'm short Ear. Why can't you love your own Kind? You cannot chooseรามานาเจ้าเป็นพวกหูสั้นข้าก็หูสั้น ทำไมไม่รักพวกเดียวกัน
They won't choose one of their own.เพราะพวกเขาจะไม่เลือกพวกเดียวกัน
No sweat. We are brothersไม่ต้องห่วงครับ เราเป็นพวกเดียวกัน
The werewolf only responds to the call of its own kind.นอกจากนั้น พวกมนุษญ์หมาป่าจะ ตอบสนองกับเสียงเรียกของพวกเดียวกันเท่านั้น
You think white people go around calling each other honkies all day, man?นายว่าพวกคนขาว เรียกพวกเดียวกันเองแบบนี้เหรอ
You're not part of this?ไม่ใช่พวกเดียวกันเหรอ?
Let them fall by their own counsel!ให้มันตายด้วยพวกเดียวกัน
Please don't worry.อะไรกัน พวกเดียวกันนี่
We're shooting each other!เรากำลังยิงพวกเดียวกันอยู่นะ!
Becomes a cannibal to survive, eating other members of his tribe or camp.เขาจะกลายเป็นมนุษย์กินคนเพื่อความอยู่รอด โดยจะกินเนื้อพวกเดียวกันเอง
We are supposed to be fighting others, not our own people.เราควรจะต่อสู้กับคนอื่นไม่ใช่พวกเดียวกันเอง
They wanted to help their own.กับพลังที่ไม่ธรรมดา พวกเขาต้องการ จะช่วยเหลือพวกเดียวกัน
So much struggle for meaning, for purpose.และกิเลสของมนุษย์ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ จะหาพวกเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงกัน
You can tell me,one badge to another.แกบอกฉันได้ พวกเดียวกัน
And like most things American, they've eaten the natives but they've still got room for more.มันเหมือนคนอเมริกันที่ชอบกินพวกเดียวกันเอง แต่กินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
So what, does that mean we're sharing now?แล้วไง คงไม่คิดว่าเรามันพวกเดียวกันนะ
You look at who you're allying yourself with, Peter.ถ้านายมาเป็นพวกเดียวกันนะ ปีเตอร์
In fact, cue the wind.หน้าแบบนี้ คงต้องพวกเดียวกันถึงจะรักลง
Yeah, and Clay thinks you're in that bed with him.ใช่ และเคลย์คิดว่า เธอเป็นพวกเดียวกันกับเขา
It may be useful to have one of their own speaking to them.การให้พวกเดียวกันพูดมันจะดีกว่า
'Cause we got our own crew... me and you.เพราะเราเป็นพวกเดียวกัน นายกับชั้น
From this moment on, we are allies.จากนี้ไป เราเป็นพวกเดียวกัน
No, what you're doing is turning your back on your own kind.ไม่ใช่ สิ่งที่นายกำลังทำอยู่คือการหันหลัง ให้กับพวกเดียวกันเอง
You're spying on your own men?คุณกำลังสอดแนมพวกเดียวกันเองเหรอ?
Are we friends now?ตอนนี้ เราเป็นพวกเดียวกันแล้วนะ
Equal treatment for everyone, right?- รักษาให้เท่ากับรักษาพวกเดียวกันเหรอ?
You are one who kills his own people.แกนั่นแหละ ที่ฆ่าพวกเดียวกัน!
I concur, and in the category of takes one to know one...ฉันเห็นด้วยนะ ในแง่ของการมองพวกเดียวกันออกแล้วละก็
Clark, these guys protect their own.คลาร์ก พวกเขาปกป้องพวกเดียวกันเอง
You get in bed with the scumbag blew him up, nearly killed him.นายเป็นพวกเดียวกันกับไอ้พวกชาติชั่ว ที่วางระเบิดเขา เกือบจะฆ่าเขาตาย
Zobelle in bed with the Mayans?โซเบลล่าเป็นพวกเดียวกันกับพวกมายันงั้นเหรอ
You race-traiting son of a bitch!ไอ้ลูกหมาทรยศพวกเดียวกัน
I'm on your side, David.ผมเป็นพวกเดียวกันกับคุณ เดวิด
You're so hell-bent on burning us, you keep getting in bed with the devil.นายพยายาเล่นงานพวกเราอย่างไม่ยอมลดละ นายเป็นพวกเดียวกันกับปีศาจร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พวกเดียวกัน
Back to top