ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พล่าม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พล่าม*, -พล่าม-

พลาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
arbor(อาร์'เบอะ) n. เพลามีด, แกน,ด้าม,ซุ้มไม้,ต้นไม้ (pl.arbores) (-ar- boresque adj.), Syn. pergola, bower)
arbour(อาร์'เบอะ) n. เพลามีด, แกน,ด้าม,ซุ้มไม้,ต้นไม้ (pl.arbores) (-ar- boresque adj.), Syn. pergola, bower)
English-Thai: Nontri Dictionary
slacken(vi,vt) เพลามือ,หย่อนลง,ผ่อน,ขี้เกียจ,ยาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Palmer,tell Agent Gibbs he can send in the B team.พลามเมอร์บอกเอเจ้นท์กิบบส์ว่าส่งไปให้ทีมบี(ทีมรอง)ได้เลย.
We were lucky to get a jeep, since, just the day before, the only one we had broke down.เราโชคดีที่มีรถจี๊ป ในเมื่อก่อนหน้านั้นวันหนึ่ง คันเดียวที่เรามีเกิดเสีย เพลามันไม่ดี
...pornography would not exist... if politicians didn't make laws to protect them.... ภาพลามกอนาจารจะไม่อยู่ ... ถ้านักการเมืองไม่ได้ทำให้กฎหมายเพื่อปกป้องพวกเขา
And lewd use of a musical montage. I'm going hohome at once to file this report. Crazy thing happened today.และตัดต่อภาพลามกเป็นวิดิโอ มีเรื่องบ้าๆ เกิดขึ้นวันนี้
Obscenity is obvious to any eyes Please see here!ก็เห็นชัดเจนอยู่ว่านี่เป็นภาพลามก เชิญทอดพระเนตรพะยะค่ะ
How can such behavior be described anything other than obscene?ภาพที่แสดงถึงกริยาลักษณะนี้ จะเป็นอะไรได้มากกว่าเป็นภาพลาม
If they weren't satirical then they were lewd paintingsถ้านั่นไม่ใช่ภาพแนวล้อเลียน งั้นก็แสดงว่ามันเป็นภาพลาม
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม
You'll get all your nasty pictures, but here's the twist:คุณจะได้ภาพลามกทั้งหมดของคุณไป แต่มีข้อตกลงว่า
Whatever. - It's obscene.ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม มันเป็นภาพลาม
Okay, so let's cut the bullshit, shall we?โอเค้ ฉันไม่อยากจะพลามมาก เราจะ?
Hey, if you don't adjust your strength properly, you can end up breaking her leg.นี่ ถ้านายไม่เพลามือบ้าง นายอาจทำให้ขาของเธอหักนะ
Then, do we have to stop now too?ถ้างั้น ตอนนี้พวกเรา... ต้องเพลามือลงหน่อยใช่ไหมครับ
Director Han ordered us not to stop.หัวหน้าฮันสั่งให้พวกเรา ไม่ต้องเพลามือลงในการสอบสวน
They might ask to have a cigarette from a stranger or have their pack swapped out of their purse when they put it down and then unknowingly inhale PCP or Scopolamine, both of which mimic the effects of date rape drugs.พวกเขาอาจจะขอบุหรี่จากคนแปลกหน้า หรืออาจโดนเปลี่ยนซองบุหรี่ เมื่อพวกเธอเอาออกมาจากกระเป๋าแล้ววางมันลง จากนั้นก็สูดพีซีพีหรือสารสโคโพลามีน โดยไม่รู้ตัว
Do not mention Valerie Plame in his presence.ไม่มีการพูดถึง วาเลอรี่ พลามร์ในความคิดของเขา
Obscene material, pornography Nazi memorabilia.เป็นของที่หยาบโลน ภาพลามก ของที่ระลึกของนาซี
The thing is, she thought it was written by James Palmer.สิ่งที่เป็น เธอคิดว่ามันเขียนโดย เจมส์ พลามเมอร์
Vice president of palmer technologies.รองประธาน ของบริษัท พลามเมอร์ เทคโนโลยี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พล่าม
Back to top