ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พลาดรัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พลาดรัก*, -พลาดรัก-

พลาดรัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
lovelorn(ลัฟว'ลอร์น) adj. อกหัก,พลาดรัก,ถูกคนรักทอดทิ้ง., See also: lovelornness n. ดูlovelorn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พลาดรัก
Back to top