ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระยา*, -พระยา-

พระยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระยา (n.) Phya
พระยา (n.) royal vehicle Syn. พระราชยาน, พระที่นั่งราชยาน
พระยามาร (n.) god of the Evil Syn. พญามาร
พระยามาร (n.) god of the Evil Syn. พญามาร
พระยาเทครัว (n.) man who has both the mother and daughter; or both sisters; as his wives
English-Thai: Nontri Dictionary
prince(n) เจ้าชาย,เจ้าผู้ครองนคร,พระยา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategyยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี ? เจ้าพระยา ? แม่โขง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yahweh, hallowed is your name.พระยาห์เวหุ์ ขอพระนามของพระองค์เป็นที่สักการะ
Yahweh manifests himself through a crazy, poor, dead Jew.พระยาห์เวห์ทรงสำแดงกายผ่านคนยิว ที่เป็นบ้า ยากจนและตายแล้ว?
His Excellency, Chao Phya Kralahome, the prime minister of Siam.พระเดชพระคุณ, เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ สมุหพระกลาโหมแห่งกรุงสยาม
Mr. Prime Minister, I meant no disrespect.เจ้าพระยากลาโหม, ดิฉันไม่ได้หมายความว่ามันเสียมารยาทเลย
Be at the Chao Praya ferry station in twenty minutes.ไปรอที่ท่าเรือเจ้าพระยา อีกยี่สิบนาที
A mother and daughter. That's very Wilt Chamberlain-esque, even for you.คุณแม่กับลูกสาว เป็นพระยาเทครัวรึไง ถึงเป็นคุณก็เถอะ
Look, it's Lord Tubbington.ดูนี่ ท่านพระยาทับบิงตัน!
The Jews pray to their single God, Yahweh, for the arrival of the mystical Messiah as their religious leaders, the Sanhedrin, try to keep an uneasy peace.ชาวยิวอธิษฐานต่อพระเจ้าองค์เดียว คือพระยาห์เวห์ เพื่อขอให้พระเมสสิยาห์เสด็จมา ในฐานะผู้นำทางศาสนา สภาแซนเฮดรินพยายามรักษาความสงบ
Then tell Yahweh you are coming, courtesy of Mars.งั้นก็บอกพระยาห์เวห์ สิว่าเจ้ากำลังจะไปเข้าเฝ้า
They are fanatics. Yahweh deranges them.พวกเขาล้วนบ้าคลั่ง พระยาห์เวห์ทำให้พวกเขาเป็นบ้า
I pray not to thee today, divine Mars, but to the god of the Hebrews, Yahweh.วันนี้ข้าไม่ได้อธิษฐานต่อเทพมาร์ส แต่เป็นพระยาห์เวห์ พระเจ้าของชาวฮีบรู
He has a body, the same vessel Yahweh gives all men.พระองค์มีร่างกาย เหมือนที่พระยาห์เวห์ ทรงประทานแก่มนุษย์ทุกคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระยา
Back to top