ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระมัชฌิมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระมัชฌิมา*, -พระมัชฌิมา-

พระมัชฌิมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระมัชฌิมา (n.) middle finger Syn. นิ้วกลาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระมัชฌิมา
Back to top