ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระภิกษุสงฆ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระภิกษุสงฆ์*, -พระภิกษุสงฆ์-

พระภิกษุสงฆ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระภิกษุสงฆ์ (n.) monk Syn. พระสงฆ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They want my body like a Temple and my mind like a monk.พวกเขาต้องการให้ร่างกายของฉันเหมือนวัดและจิตใจของฉันเหมือนพระภิกษุสงฆ์
Even as a young Dominican monk in Naples he was a misfit.แม้ในขณะที่พระภิกษุสงฆ์ โดมินิกันหนุ่มสาวในเนเปิลส์
The earliest precise observations of a comet that Halley could find were made in Constantinople by Nikephoros Gregoras, a Byzantine astronomer and monk in June 1337.ข้อสังเกตที่เก่าแก่ที่สุดที่แม่นยำของดาวหาง ที่ แหลี สามารถหาได้ ทำในอิสตันบูล โดยโฟรัส เกรกโออัส, นักดาราศาสตร์ ไบเซนไทน์และพระภิกษุสงฆ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระภิกษุสงฆ์
Back to top