ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระตรีปิฎก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระตรีปิฎก*, -พระตรีปิฎก-

พระตรีปิฎก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระตรีปิฎก (n.) Tripitaka See also: Tripitaka consisting of the teachings of Buddha Syn. ตรีปิฎก, พระไตรปิฎก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระตรีปิฎก
Back to top