ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พรรคฝ่ายค้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พรรคฝ่ายค้าน*, -พรรคฝ่ายค้าน-

พรรคฝ่ายค้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรรคฝ่ายค้าน (n.) opposition party Ops. พรรครัฐบาล
English-Thai: HOPE Dictionary
opposition(ออพพะซิซ'เชิน) n. การคัดค้าน,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์,ผู้เป็นปรปักษ์,พรรคฝ่ายค้าน,การวางให้อยู่ตรงกันข้าม,ตำแหน่งที่อยู่ตรงกันข้าม (เป็นมุม180องศา) ., See also: oppositional adj., Syn. antagonism
oppositionist(ออพพะซิซ'ชันนิสทฺ) n. สมาชิกพรรคฝ่ายค้าน,ผู้เสนอนโยบายที่คัดค้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did the opposition party put you to this?พรรคฝ่ายค้านอยู่เบื้องหลังใช่มั้ย
I met a key figure of the opposition party.ผมได้พบกับบุคคลสำคัญ ในพรรคฝ่ายค้านคนหนึ่ง
You're running for their party?คุณลงสมัครในนามพรรคฝ่ายค้านรึเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พรรคฝ่ายค้าน
Back to top