ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พนักงานเจ้าหน้าที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พนักงานเจ้าหน้าที่*, -พนักงานเจ้าหน้าที่-

พนักงานเจ้าหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
uriah heep(ยูอีไร'อะฮีพ) n. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
competent authorityพนักงานเจ้าหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe I'll get a workman's comp. Yeah, "mental anguish" waver.บางที่ฉันน่าจะไปเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ "เจ็บปวดรวดร้าว"เอาอะไรดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พนักงานเจ้าหน้าที่
Back to top