ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พญานาค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พญานาค*, -พญานาค-

พญานาค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พญานาค (n.) King of Nagas See also: serpent, great Naga Syn. นาคราช, นาคี, นาคินทร์, นาคา, นาค, นาเคนทร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พญานาค
Back to top