ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พญาช้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พญาช้าง*, -พญาช้าง-

พญาช้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พญาช้าง (n.) king of elephant Syn. นาเคนทร์, นาเคศ, นาเคศวร
พญาช้าง (n.) king of elephant Syn. นาคินทร์, นาเคนทร์, นาเคศ
พญาช้าง (n.) head elephant Syn. กเรนทร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You ever heard of an elephant graveyard? Well, two years ago, the elephant in the room was this ship.รู้จักสุสานช้างไหม เมื่อ 2 ปีก่อน พญาช้างสารคือเรือลำนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พญาช้าง
Back to top