ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝ่ายข้างน้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝ่ายข้างน้อย*, -ฝ่ายข้างน้อย-

ฝ่ายข้างน้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ่ายข้างน้อย (adj.) a few See also: small number of Ops. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่
ฝ่ายข้างน้อย (n.) minority Ops. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oppressed minorityฝ่ายข้างน้อยที่ถูกบีบบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minority๑. คะแนนเสียงข้างน้อย, ฝ่ายข้างน้อย๒. ภาวะผู้เยาว์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝ่ายข้างน้อย
Back to top