ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝ่าฝืนกฎหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝ่าฝืนกฎหมาย*, -ฝ่าฝืนกฎหมาย-

ฝ่าฝืนกฎหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ่าฝืนกฎหมาย (v.) violate a law See also: break a law, infringe
ฝ่าฝืนกฎหมาย (v.) break the law See also: violate the law Syn. ฝืนกฎหมาย, ล่วงล้ำกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
lawbreaker(ลอ'เบรเคอะ) n. ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย,ผู้กระทำผิดกฎหมาย., See also: lawbreaking n.
English-Thai: Nontri Dictionary
lawbreaker(n) ผู้ทำผิดกฎหมาย,ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infractionการฝ่าฝืนกฎหมาย, การละเมิด (กฎหมาย สัญญาหรือหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket๑. บัตร, บัตรเลือกตั้ง๒. ใบสั่ง (ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร)๓. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lawbreaker (n.) ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย See also: ผู้กระทำผิดกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ortega law violation?ฝ่าฝืนกฎหมายออเทกาหรือ
We will violate it because saving seed is a duty to the earth and to future generations.เราจะฝ่าฝืนกฎหมายเพราะการเก็บเมล็ดพันธุ์ เป็นหน้าที่ต่อโลกและต่อคนรุ่นต่อไป
You're in breach of about a half dozen federal statutes.คุณฝ่าฝืนกฎหมายอาญารัฐบาลกลางหกครั้ง
There is no gray area here you can't kind of think this is okay.นี่คือผิดและฝ่าฝืนกฎหมายด้วย มันไม่มีตรงกลางหรอก คุณจะคิดว่านี่ไม่เป็นไรไม่ได้
Look Miss. What you're doing is a crime.นี่สาวน้อย ฟังนะ นี่เธอกำลังฝ่าฝืนกฎหมายอยู่นะ
Or take the law into your own hands. No one's unmindfulคุณไม่อาจฝ่าฝืนกฎหมายรึนำกฎหมายไปใช้เอง
Whatever they say, there was never a break-in.นอร์ทมอร์กระทำฝ่าฝืนกฎหมาย
And if you breach that code in any way, then we let you go.และถ้าคุณฝ่าฝืนกฎหมาย ในทางใดทางหนึ่ง จากนั้นเราจะต้องปล่อยคุณไป
Oh, I wish I could, but I don't wanna break the law.ผมก็อยากได้แต่ผม ไม่อยากฝ่าฝืนกฎหมาย
Isn't that violating the law on kidnapping and imprisonment charges?เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยข้อหา ลักพาตัวและกักขังไม่ใช่หรือ
Why would you break the law for them?ทำไมต้องฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อพวกเขา?
I'm just trying to do my part to repair the breach...ผมแค่พยายายามแก้ไขการฝ่าฝืนกฎหมาย
Yeah, and I'm sorry to hear about that, but I am not gonna break the law for you.ใช่ เสียใจด้วย ผมได้ยินเรื่องนี้แล้ว แต่ผมคงฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อคุณไม่ได้หรอก
Oh, I'll do anything to help out a fellow cop, except... if they're trying to break the law.โอ้ ผมจะทำทุกอย่างเพื่อช่วย เพื่อนตำรวจ เว้นแต่... ถ้าพวกเขาพยายาม ที่จะฝ่าฝืนกฎหมาย
According to the Bible, a sin is a transgression of divine law.อ้างอิงจากพระคัมภีร์ บาปถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์
How drunk were you when you charged through the breach on Pyke?เจ้าเมายังไง เมื่อเจ้าต้องสงสัยฝ่าฝืนกฎหมายที่ Pyke?
Reasons for Impeachment: Corruption and Breach of Lawเหตุผลในการถอดถอน คอร์รัปชั่น และ ฝ่าฝืนกฎหมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝ่าฝืนกฎหมาย
Back to top