ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝ่าตีน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝ่าตีน*, -ฝ่าตีน-

ฝ่าตีน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ่าตีน (n.) sole (of foot) Syn. อุ้งเท้า
ฝ่าตีน (n.) the sole of the foot (of royal) Syn. ฝ่าเท้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You will lay it at my feet,cabrón.มึงจะถูกฝังใต้ฝ่าตีนของกู ไอ้สัตว์
In a moment when stability is at hand and the world is at your feet, your first instinct is to go out in search of someone new to fight.ในตอนที่เจ้ามีความมั่นคงมุ่งหมาย ที่จะควบคุมและเหยียบโลกใต้ฝ่าตีนเจ้า สัญชาตญาณแรกของเจ้ามันออกไป สืบค้นข้อมูลคนใหม่เพื่อต่อสู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝ่าตีน
Back to top