ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝีประคำร้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝีประคำร้อย*, -ฝีประคำร้อย-

ฝีประคำร้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝีประคำร้อย (n.) abscesses around the neck

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝีประคำร้อย
Back to top