ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝนชะลาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝนชะลาน*, -ฝนชะลาน-

ฝนชะลาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝนชะลาน (n.) rain washing away the mango inflorescence See also: January rain Syn. ฝนชะช่อมะม่วง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝนชะลาน
Back to top