ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝนชะช่อมะม่วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝนชะช่อมะม่วง*, -ฝนชะช่อมะม่วง-

ฝนชะช่อมะม่วง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝนชะช่อมะม่วง (n.) rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence Syn. ฝนชะลาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝนชะช่อมะม่วง
Back to top