ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผ่อนคลายใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผ่อนคลายใจ*, -ผ่อนคลายใจ-

ผ่อนคลายใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ่อนคลายใจ (v.) feel relieved See also: be at ease, feel comfortable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผ่อนคลายใจ
Back to top