ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ให้ข้อมูล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ให้ข้อมูล*, -ผู้ให้ข้อมูล-

ผู้ให้ข้อมูล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ให้ข้อมูล (n.) informant Syn. ผู้บอกข้อมูล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
informantผู้ให้ข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
misinformant (n.) ผู้ให้ข้อมูลผิดๆ
misinformer (n.) ผู้ให้ข้อมูลผิดๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, one of our confidential informants.ใช่ หนึ่งในผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับของเรา
You will be registered as a confidential informant for the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.นายจะได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับจากทางการ จากกรมสรรพสามิต ปราบปราม สุรา บุหรี่และอาวุธปืน
You will be registered as a confidential informant.นายจะได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับจากทางการ
Look who it is. My favorite frequent fliers.ดูสิว่าใครมา ผู้ให้ข้อมูลคนโปรดของฉัน
They got some tip from an informant that the cartel-- they want to kill Hank!จากผู้ให้ข้อมูลนั่น พวกเม็กซิกัน... พวกมันต้องการจะฆ่าแฮงค์
It may be a sacrifice to Ellegua to silence informants, people who talk to outsiders, but usually you use a cow tongue.มันอาจเป็นการบูชายัญให้กับ เอลเลกัวเพื่อปิดปากผู้ให้ข้อมูล คนที่พูดคุยกับคนนอก แต่มักจะใช้ลิ้นวัวนะ
Martin/Charles' head of European operations turned whistle-blower, is found dead in his hotel room.หัวหน้าฝ่ายยุโรป ของมาร์ติน ชาร์ล ผู้ให้ข้อมูลคนนี้ ถูกพบเสียชีวิตในห้องของเขา
My client will supply vital information relating to the organization, distribution, and production of Fring's methamphetamine enterprise.ลูกความของผม จะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การจัดจำหน่ายและการผลิต ขบวนการยาไอซ์ของฟรินจ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ให้ข้อมูล
Back to top