ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้อารักขา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้อารักขา*, -ผู้อารักขา-

ผู้อารักขา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้อารักขา (n.) bodyguard See also: protector Syn. ผู้พิทักษ์
English-Thai: HOPE Dictionary
custodian(คัสโท'เดียน) n. ผู้ปกครอง,ผู้อารักขา,ผู้ที่เก็บรักษา, See also: custodianship n. ดูcustodian
protectorate(พระเทค'เทอริท) n. ดินแดนในอาณัติ,ผู้อารักขา
English-Thai: Nontri Dictionary
custodian(n) ผู้พิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล
protector(n) ผู้ป้องกัน,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
safeguard(n) เครื่องป้องกัน,การพิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
custodianผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
protectorate (n.) ผู้อารักขา See also: ดินแดนในปกครอง
Swiss Guard (n.) ผู้อารักขาพระสันตะปาปา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm Deputy Warden McPherson, gentlemen.คุณสุภาพบุรุษ ผมชื่อแม็คเฟอร์สัน เป็นผู้อารักขาท่านผู้แทน
Is this the bodyguard you mentioned?นี่คือผู้อารักขาที่คุณเอ่ยถึงเหรอ
The Knight Commander has assured me the Templers can handle Chantry security.ท่านผู้บัญชาการให้ความมั่นใจกับข้า อัศวินเทมพล่า จะเป็นผู้อารักขาวิหาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้อารักขา
Back to top