ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้สั่งสอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้สั่งสอน*, -ผู้สั่งสอน-

ผู้สั่งสอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้สั่งสอน (n.) teacher See also: instructor, tutor Syn. ผู้สอน, ผู้ชี้แจง, ผู้ชี้แนะ
English-Thai: HOPE Dictionary
didact(ไดแดคทฺ') n. ผู้สั่งสอน
preacher(พรี'เชอะ) n. นักเทศน์,ผู้แสดงธรรม,ผู้สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยืดยาด)
English-Thai: Nontri Dictionary
preacher(n) พระ,ผู้สั่งสอน
teacher(n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's right, preacher, get me drunk so I don't stick my foot up your ass.นั่นถูกต้อง, ผู้สั่งสอน ได้ฉันดื่ม\เพื่อให้ฉันไม่ยึดมั่นเท้าของฉันขึ้นก้นของคุณ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้สั่งสอน
Back to top