ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้รู้แจ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้รู้แจ้ง*, -ผู้รู้แจ้ง-

ผู้รู้แจ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้รู้แจ้ง (n.) enlightened person Syn. ผู้ตรัสรู้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
diviner (n.) ผู้รู้แจ้ง See also: ผู้หยั่งรู้, หมอดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An offering to the Enlightened Ones.สรรเสริญผู้รู้แจ้งในธรรม
Worthless, diseased, rotten corrupt.ท่านเป็นที่โปรดปรานของสมมติเทพ อย่างแท้จริง โอ เหล่าบุรุษผู้รู้แจ้งและน่าเลื่อมใส
He's a prophet of our times."'"เค้าเป็นฮูดินี่. . เค้าเป็นผู้รู้แจ้งแห่งยุคเรา"
Live from Quantico, Va, it is the divine Miss Penelope.สดจากควอนติโก้ วีเอ คุณเพเนโลเป้ผู้รู้แจ้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้รู้แจ้ง
Back to top