ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้รับเคราะห์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้รับเคราะห์*, -ผู้รับเคราะห์-

ผู้รับเคราะห์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้รับเคราะห์ (n.) victim See also: casualty
English-Thai: HOPE Dictionary
scapegoat(สเคพ'โกท) n. แพะรับบาป,ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น, Syn. whipping boy,goat
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scapegoat (n.) ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น Syn. dupe, sacrifice, substitute
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After six long years of murder, victims are being mourned throughout the world.โลกเศร้าสลดไปกับผู้รับเคราะห์ พวกเรารอดตาย...
Only by taking full responsibility... for your actions and their solutions... will you ever break free from the constant cycle of victimhood.เพียงแสดงความรับผิดชอบ ต่อการกระทำของเรา และต่อทางแก้ปัญหาของผู้อื่น คุณต้องแหกวงจรของการเป็นผู้รับเคราะห์
You are only a victim if you choose to be a victim. We all have the power...คุณจะไม่เป็นผู้รับเคราะห์ถ้าคุณไม่เลือกจะเป็น เราทุกคนมีพลัง
"I refuse to be a victim.""ฉันจะไม่ยอมเป็นผู้รับเคราะห์"
I refuse to be a victim! I hope you don't mind if I play the stereo.ฉันจะไม่ยอมเป็นผู้รับเคราะห์ # ชายแก่นอนอยู่ข้างถนน #
Thank you. I don't think there's anything worse than being ordinary. I refuse to be a victim.หนูว่าไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าการเป็นคนธรรมดา ฉันจะไม่ยอมเป็นผู้รับเคราะห์
I refuse to be a victim. I refuse to be a victim.ฉันจะไม่ยอมเป็นผู้รับเคราะห์
Actually, I really like ketchup on my face because it's rejuvenating for the skin.ใครเป็นผู้รับเคราะห์? นาย!
This follows Mr. Tobin's confession last month to operating the largest Ponzi scheme in Wall Street history... bankrupting thousands of victims.ตามที่โทบินได้สารภาพเมื่อเดือนที่แล้วจาก การทำแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Wall Street ทำให้มีผู้รับเคราะห์ล้มลายเป็นพัน
Now despite Louis Tobin's admission of guilt, the Tobin family has issued no public statement nor any words of remorse for his victims.ตอนนี้ นอกจาก Louis Tobin ยอมรับในความผิด ครอบครัว Tobin ยังไม่ได้แจ้งอะไรต่อสาธารณะชนเลย และก็ยังไม่มีการกล่าวอะไรจากผู้รับเคราะห์เหล่านั้น
Dima is the victim of artificial incest.ดีม่าเป็นผู้รับเคราะห์ - จากการร่วมเพศของพี่น้องโคลน
The peace agreement may not be the only casualty.สนธิสัญญาสันติภาพ จะเป็นผู้รับเคราะห์ไม่ได้
As a victim, why are you sitting in the Prosecutor's position?คนที่เป็นผู้รับเคราะห์ ทำไมถึงได้มานั่ง ที่นั่งของอัยการล่ะ
It's about you trying to make her into some kind of professional victimมันเกี่ยวกับที่คุณพยายามทำให้เธอเป็นจำพวก ผู้รับเคราะห์ระดับมืออาชีพ
I doubt Oska was the only victim.ออสก้าไม่ได้เป็นแค่ผู้รับเคราะห์เท่านั้น
Another casualty of what we do.อีกหนึ่งผู้รับเคราะห์ของสิ่งที่พวกเราทำลงไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้รับเคราะห์
Back to top