ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้มีอันจะกิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้มีอันจะกิน*, -ผู้มีอันจะกิน-

ผู้มีอันจะกิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้มีอันจะกิน (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bourgeoisกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง, ผู้มีอันจะกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Imitating a Robin Hood figure who robs government offices and wealthy merchants' homes.การเลียนแบบสัญญลักษณ์โรบินฮูดที่ขโมยของจากบ้าน ข้าราชการและคหบดีผู้มีอันจะกิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้มีอันจะกิน
Back to top