ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้พิจารณา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้พิจารณา*, -ผู้พิจารณา-

ผู้พิจารณา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้พิจารณา (n.) one who consider carefully See also: one who deliberates Syn. คนพิจารณา
English-Thai: HOPE Dictionary
jury(จัว'รี) n. คณะลูกขุน,คณะตุลาการ,คณะกรรมการผู้พิจารณา การให้รางวัลและการตัดสิน adj. ใช้ชั่วคราว,ชั่วคราว
student(สทิว'เดินทฺ) n. นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ศึกษา,ผู้วิเคราะห์,ผู้สืบสวนสอบสวน,ผู้พิจารณา. adj. เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษา, Syn. learner,pupil,trainee
English-Thai: Nontri Dictionary
judge(n) ผู้พิพากษา,ผู้พิจารณา,ผู้ตัดสิน,ตุลาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
underwriter๑. ผู้รับประกันภัย ดู assurer; carrier และ insurer๒. ผู้พิจารณาการรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The honorable arthur galzethron presiding.ผู้พิพากษา อาร์เธอร์ ผู้พิจารณาคดี
Presiding over these trials,ศาลสูงผู้พิจารณาคดีความวันนี้
Does this mean we don't have to break into the coroner's office anymore?นี่หมายถึง.. เราไม่ต้องบุกเข้าไปที่สำนักงานของผู้พิจารณาความผิดแล้วใช่ไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้พิจารณา
Back to top